ING. MILAN FREUND - MANAG

Preklady a tlmočenie
Slovensky Deutsch English

Obchodné podmienky

1. Všeobecne

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre celkový obchodný styk medzi prekladateľom (firma Ing. Milan Freund - MANAG) a jeho objednávateľom, pokiaľ výslovne nebola dohovorená iná dohoda alebo pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné. Zákazník sa zadaním zákazky zaviaže rešpektovať tieto Všeobecné obchodné podmienky. 

Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa sú pre prekladateľa len v tom prípade záväzné, keď ich akceptovanie bolo výslovne dohodnuté. 

2. Udelenie zákazky

Zákazník zadáva objednávku v elektronickej alebo tlačenej forme. V záujme bezproblémovej spolupráce sú za preddavok možné aj telefonické alebo iné neformálne objednávky. Z takejto objednávky eventuálne vyplývajúce problémy idú na ťarchu objednávateľa. Prekladateľ vyhotoví preklad podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Objednávateľ obdrží zmluvne dohovorené vyhotovenie prekladu. 

Prekladateľ neručí za oneskorenia alebo nedostatky prekladu, ktoré vznikli nejasným, nesprávnym alebo neúplným zadaním objednávky. 

3. Povinnosť spolupráce a poskytnutia informácií zo strany objednávateľa

Objednávateľ je povinný zavčasu informovať prekladateľa o zvláštnych formách vyhotovenia prekladu (počet vyhotovení, dodanie prekladu na nosičoch údajov, vonkajšia forma prekladu atď.). Ak je preklad určený na tlač, je objednávateľ povinný poskytnúť prekladateľovi kópiu prekladu za účelom korekčného čítania. 

Ak jestvujú informácie a podklady, ktoré sú potrebné pre vyhotovenie prekladu, je objednávateľ povinný ich zavčasu a bez vyzvania poskytnúť prekladateľovi (skratky, zobrazenia, glosáre atď.). Chyby, ktoré vyplynú z nedodržania povinnosti spolupráce a poskytnutia informácií zo strany objednávateľa, nejdú na ťarchu prekladateľa. 

4. Odstránenie nedostatkov

Prekladateľ si vyhradzuje právo na odstránenie nedostatkov. Objednávateľ má nárok na odstránenie eventuálnych nedostatkov prekladu. V prípade uplatnenia nároku na odstránenie nedostatkov je objednávateľ povinný presne uviesť nedostatok, ktorý má byť odstránený. 

5. Poruchy, vyššia moc, chyby siete a serveru, víry

Prekladateľ neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku technickej poruchy alebo nepredvídaných okolností (prírodné katastrofy, poruchy v komunikácii, poruchy siete a serveru, víry, poruchy prenosu atď.). 

6. Ručenie

Prekladateľ vyhotoví úplný a významovo a gramaticky správny preklad textu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. V prípade nespokojnosti objednávateľa z dôvodu objektívne existujúceho závažného nedostatku musí objednávateľ tento nedostatok čo najpresnejšie popísať a dať najskôr prekladateľovi možnosť na prepracovanie. To platí aj v prípade expresných objednávok s veľmi krátkou dodacou lehotou. 

V prípade, že prepracovanie prekladu preukázateľne neprinesie vylepšenie, má objednávateľ právo na zľavu alebo zmenu. Ďalšie nároky vrátane nárokov na náhradu škody sú vylúčené. 

Výška ručenia je v každom prípade obmedzená na hodnotu príslušnej objednávky. Prekladateľ ručí v každom prípade len v prípade hrubej nedbanlivosti a úmyslu. Ručenie v prípade ľahkej nedbanlivosti nastáva len v prípade porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy. 

Prekladateľ neručí za chyby v preklade, ktoré zapríčinil objednávateľ poskytnutím nesprávnych, neúplných alebo oneskorených informácií alebo podkladov alebo chybných či nečitateľných východzích textov.

Ak objednávateľ neuvedie účel použitia prekladu, nemá nárok na náhradu vzniknutej škody, ak sa preukáže, že preklad bol pre príslušný účel použitia nevhodný. Ak objednávateľ neuvedie, že preklad je určený na tlač alebo mu neposkytne pred vytlačením kópiu prekladu za účelom kontroly, ide akýkoľvek nedostatok na jeho ťarchu. 

V prípade obžalovania prekladateľa z porušenia autorských práv treťou osobou, preberá výlučne objednávateľ v plnej miere zodpovednosť a oslobodzuje prekladateľa od ručenia. 

7. Služobné tajomstvo

Prekladateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú mu známe v súvislosti so svojou činnosťou pre objednávateľa. V prípade elektronického prenosu textov a údajov ako aj prípadnej komunikácie elektronickou cestou medzi zákazníkom a prekladateľom nemôže prekladateľ zaručiť absolútnu ochranu služobného tajomstva, pretože sa nedá vylúčiť, že i nepovolané osoby môžu mať prístup k elektronicky prenášaným textom a informáciám. 

8. Odstúpenie

Objednávateľ má právo odstúpiť od objednávky len v prípade oneskorenia prekladu zapríčineného prekladateľom, ak prekladateľ neprimerane dlho prekročil dodaciu lehotu, hoci mu objednávateľ písomne poskytol primeraný dodatočný termín. 

9. Platba

Faktúra je splatná po obdržaní prekladu hneď príp. najneskôr do 14 dní po vystavení faktúry. Prekladateľ má okrem dohovoreného honoráru nárok na uhradenie skutočne vzniknutých a s objednávateľom dohovorených nákladov. 

Daň z pridanej hodnoty sa účtuje dodatočne k cene prekladu. 

Prekladateľ môže pri rozsiahlych prekladoch žiadať preddavok, ktorý je objektívne potrebný pre realizáciu prekladu. V odôvodnených prípadoch môže prekladateľ podmieniť odovzdanie prekladu predchádzajúcim zaplatením svojho plného honoráru. 

10. Výhrada vlastníckeho práva a autorské práva

Dodaný preklad ostáva až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok majetkom prekladateľa. Objednávateľ nadobúda užívacie právo na preklad až po uhradení faktúry. Prekladateľ si vyhradzuje svoje autorské právo.

11. Prenos, zasielanie

Elektronické zaslanie prekladu je na vlastné nebezpečenstvo a riziko zákazníka. Prekladateľ nepreberá ručenie za chybný prenos textu alebo za jeho stratu ako aj za poškodenie alebo stratu textov transportovaných nie elektronickým spôsobom. 

12. Použiteľné právo a účinnosť

Pre objednávku a pre všetky z toho vyplývajúce nároky platí slovenské právo. Neplatnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na účinnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.

13. Sídlo súdu

Pre všetky spory je miestne príslušným súd v Malackách.